Σχέδιο Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς
 • ΑΝΕΡΓΟΣ
 • ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
 • wcmadmin
 • wcmadmin
 • Enter promotion name

Προγράμματα Κατάρτισης για Ανέργους και Νεοεισερχόμενους στην Αγορά Εργασίας

Σχέδιο Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς  

Σκοπός

Σκοπός του Σχεδίου Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς (στο εξής «Σχέδιο») είναι η παροχή ευκαιριών σε μακροχρόνια ανέργους να ενταχθούν/ επανενταχθούν στην απασχόληση με παράλληλη απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων σε σχέση με τις ανάγκες συγκεκριμένης θέσης εργασίας.  Το Σχέδιο παρέχει κίνητρα σε επιχειρήσεις για να εργοδοτήσουν και καταρτίσουν ενδοεπιχειρησιακά, με τη διαμόρφωση εξατομικευμένου προγράμματος κατάρτισης διάρκειας τεσσάρων μηνών, μακροχρόνια ανέργους κάτω των 60 ετών, εγγεγραμμένους στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) για πάνω από έξι συνεχόμενους μήνες.


Βασικές Πρόνοιες

 • Ικανοποιούνται ανάγκες στελέχωσης επιχειρήσεων/οργανισμών μέσα από την πρόσληψη και κατάρτιση μακροχρόνια ανέργων.

 • Υλοποιούνται προγράμματα κατάρτισης που έχουν διάρκεια τέσσερις μήνες.

 • Υποβάλλεται αίτηση εργοδότη για συμμετοχή στο Σχέδιο (στο εξής «αίτηση») για εξασφάλιση έγκρισης πριν από την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης του μακροχρόνια ανέργου.
  Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του έτους, μέσω του συστήματος «Ερμής» της ΑνΑΔ, σε διάστημα δύο μηνών το αργότερο από την ημερομηνία εργοδότησης του μακροχρόνια ανέργου.
  Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ο άνεργος πρέπει να είναι κάτω των 60 ετών. Σε περίπτωση που ο άνεργος έχει συμπληρώσει πρόγραμμα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών και είναι κάτοχος διπλώματος ανώτερης εκπαίδευσης, τότε πρέπει να είναι μεταξύ 30 και κάτω των 60 ετών.
  Σε περίπτωση που ο μακροχρόνια άνεργος διαθέτει εργασιακή πείρα τα τελευταία τέσσερα χρόνια, σχετική με τη θέση εργασίας για την οποία προορίζεται, αυτή δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των οκτώ μηνών. Τυχόν συμμετοχή του ανέργου σε πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής πείρας με επιχορήγηση της ΑνΑΔ, το οποίο δεν διαλαμβάνει την εργοδότησή του από τον εργοδότη που εφαρμόζει το πρόγραμμα κατάρτισης, δεν λαμβάνεται υπόψη ως σχετική εργασιακή πείρα.

 • Καταβάλλεται χορήγημα για κάλυψη των εξόδων κατάρτισης του μακροχρόνια ανέργου που επωμίζεται ο εργοδότης, σύμφωνα με την Πολιτική Χορηγιών του Σχεδίου. Η καταβολή του χορηγήματος διέπεται από τον Κανονισμό  (ΕE) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).


Οφέλη Επιχειρήσεων/Οργανισμών

 • Βελτίωση της οργάνωσης και διεύθυνσής τους μέσα από την στελέχωσή τους με άτομα που κατέχουν κατάλληλο ακαδημαϊκό υπόβαθρο ή προσόντα.

 • Oρθολογική κατανομή καθηκόντων/ευθυνών σε στελέχη της επιχείρησης/οργανισμού για αποφόρτιση της γενικής διεύθυνσης.

 • Ικανοποίηση αναγκών επιχειρήσεων σε εξειδικευμένο προσωπικό και αποτελεσματική πλήρωση κενών θέσεων.

 • Μείωση του κόστους απασχόλησης και κατάρτισης, μέχρις ότου ο μακροχρόνια άνεργος καταστεί αποδοτικός, μέσω της επιχορήγησης της ΑνΑΔ, για την περίοδο συμμετοχής στο Σχέδιο.

 • Συστηματική κατάρτιση και εξειδίκευση του μακροχρόνια άνεργου σε στενή συνεργασία και  με την καθοδήγηση της ΑνΑΔ.


Οφέλη Μακροχρόνια Ανέργων

 • Διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής τους στην απασχόληση και της επαγγελματικής αποκατάστασής τους.

 • Εξοικείωσή τους με το εργασιακό περιβάλλον και παροχή ευκαιρίας γι’ απόκτηση συμπληρωματικών γνώσεων και  επαγγελματικών εμπειριών.

 • Αξιοποίηση των γνώσεων και εμπειριών που αποκτούν για αποτελεσματική έναρξη της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας και γρήγορη ανέλιξη.


Οικονομική κάλυψη

Καταβάλλεται χορήγημα στον εργοδότη που υπολογίζεται στη βάση των επιλέξιμων δαπανών εφαρμογής του προγράμματος με ανώτατο ποσό επιχορήγησης €1.250 μηνιαία.


Κατώτατο όριο μισθού μακροχρόνια ανέργου

Η ΑνΑΔ καθορίζει το κατώτατο όριο ακαθάριστου μισθού που καταβάλλει ο εργοδότης κατά τη διάρκεια του προγράμματος στον άνεργο, στο ποσό των €940 μηνιαία.

 

 

Σχετικά Έγγραφα