Σχέδιο Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς
 • ΑΝΕΡΓΟΣ
 • ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
 • wcmadmin
 • wcmadmin
 • Enter promotion name

Προγράμματα Κατάρτισης για Ανέργους και Νεοεισερχόμενους στην Αγορά Εργασίας

Σχέδιο Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς  

 

Από την 1η Ιανουαρίου 2022, γίνονται αποδεκτές αιτήσεις για έγκριση προγραμμάτων κατάρτισης, μόνο μέσω του συστήματος Ερμής.

 

Σκοπός

 • Προσφορά ευκαιριών σε μακροχρόνια άνεργους, εγγεγραμμένους στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) για πάνω από 6 συνεχόμενους μήνες μέχρι την ημερομηνία εργοδότησής τους από την επιχείρηση/οργανισμό που αιτείται συμμετοχή στο Σχέδιο, ηλικίας κάτω των 60 ετών, να εξασφαλίσουν κατάλληλη για τα προσόντα τους εργασία και να αποκτήσουν εργασιακή πείρα και εξειδικευμένες συμπληρωματικές γνώσεις και δεξιότητες.
 • Συμβολή στην αύξηση της απασχόλησης και μείωσης της ανεργίας μέσα από την απασχόληση και κατάρτιση μακροχρόνια ανέργων.
 • Στελέχωση των επιχειρήσεων/οργανισμών με ικανό και καταρτισμένο προσωπικό μέσω της εργοδότησης και εξατομικευμένης κατάρτισης ανέργων.

 

Βασικές Πρόνοιες

 • Ικανοποιούνται ανάγκες στελέχωσης επιχειρήσεων/οργανισμών μέσα από την πρόσληψη και κατάρτιση μακροχρόνια ανέργων.
 • Η ηλικία του μακροχρόνια άνεργου που προτίθεται να ενταχθεί στο Σχέδιο, κατά την ημερομηνία παραλαβής της αίτησής εργοδότη για συμμετοχή στο Σχέδιο, πρέπει να είναι κάτω των εξήντα (60) ετών. Στην περίπτωση που ο μακροχρόνια άνεργος έχει συμπληρώσει με επιτυχία πρόγραμμα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ετών και είναι κάτοχος διπλώματος ανώτερης εκπαίδευσης, τότε πρέπει να είναι ηλικίας από τριάντα (30) ετών μέχρι και κάτω των εξήντα (60) ετών κατά την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης για έγκριση από την ΑνΑΔ.
 • Μέσω του Σχεδίου υλοποιούνται προγράμματα κατάρτισης που έχουν διάρκεια 4 μήνες.
 • Υποβάλλεται αίτηση για εξασφάλιση έγκρισης πριν από την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης του μακροχρόνια άνεργου.
 • Αίτηση εργοδότη για συμμετοχή στο Σχέδιο μπορεί να υποβληθεί σε συνεχή βάση μέχρι τις 31/12/2023.
 • Η αίτηση εργοδότη για συμμετοχή στο Σχέδιο και όλα τα σχετικά έντυπα πρέπει να παραληφθούν το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία εργοδότησης του μακροχρόνια ανέργου.
 • Σε περίπτωση που ο μακροχρόνια άνεργος διαθέτει εργασιακή πείρα τα τελευταία τέσσερα (4) χρόνια σχετική με τα καθήκοντα και το επίπεδο της θέσης για την οποία προορίζεται στην επιχείρηση/οργανισμό, αυτή δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των οκτώ (8) μηνών.
 • Καταβάλλεται χορήγημα για κάλυψη των εξόδων κατάρτισης του μακροχρόνια ανέργου που επωμίζεται ο εργοδότης, σύμφωνα με την Πολιτική Χορηγιών του Σχεδίου. Η καταβολή του χορηγήματος διέπεται από τον Κανονισμό  (ΕE) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).

 

Οφέλη Επιχειρήσεων/Οργανισμών

 • Βελτίωση της οργάνωσης και διεύθυνσής τους μέσα από την στελέχωσή τους με άτομα που κατέχουν κατάλληλο ακαδημαϊκό υπόβαθρο ή προσόντα.
 • Πιο ορθολογική κατανομή καθηκόντων/ευθυνών σε στελέχη της επιχείρησης/οργανισμού για αποφόρτιση της γενικής διεύθυνσης.
 • Ικανοποίηση αναγκών επιχειρήσεων σε εξειδικευμένο προσωπικό και αποτελεσματική πλήρωση κενών θέσεων.
 • Μείωση του κόστους απασχόλησης και κατάρτισης, μέχρις ότου ο μακροχρόνια άνεργος καταστεί αποδοτικός, μέσω της επιχορήγησης της ΑνΑΔ, για την περίοδο συμμετοχής στο Σχέδιο.
 • Συστηματική κατάρτιση και εξειδίκευση του μακροχρόνια άνεργου σε στενή συνεργασία και  με την καθοδήγηση της ΑνΑΔ.

 

Οφέλη Μακροχρόνια Ανέργων

 • Διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής τους στην απασχόληση και της επαγγελματικής αποκατάστασής τους.
 • Εξοικείωσή τους με το εργασιακό περιβάλλον και παροχή ευκαιρίας γι’ απόκτηση συμπληρωματικών γνώσεων και  επαγγελματικών εμπειριών.
 • Αξιοποίηση των γνώσεων και εμπειριών που αποκτούν για αποτελεσματική έναρξη της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας και γρήγορη ανέλιξη.

 

Οικονομική κάλυψη

Καταβάλλεται χορήγημα στον εργοδότη που υπολογίζεται σε 80% των επιλέξιμων δαπανών εφαρμογής του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένου του μισθού του ατόμου. Το ανώτατο μηνιαίο ποσό επιχορήγησης είναι €1.000.

 

Κατώτατο όριο μισθού μακροχρόνια ανέργου

Ο εργοδότης δεσμεύεται για την καταβολή στον καταρτιζόμενο του προβλεπόμενου από τη Συλλογική Σύμβαση μισθού. Στην περίπτωση που στην συγκεκριμένη επιχείρηση δεν εφαρμόζεται Συλλογική Σύμβαση, ο εργοδότης  δεσμεύεται για την καταβολή στον καταρτιζόμενο του εκάστοτε κατώτατου μισθού που προνοείται από το Διάταγμα για κατώτατους μισθούς, που από τον Απρίλιο του 2012 ορίζεται στα €870 μηνιαία, ακόμα και αν το συγκεκριμένο επάγγελμα δεν περιλαμβάνεται σε αυτά που ρυθμίζονται νομοθετικά ως προς την πτυχή της μισθοδοσίας.

 

 

Σχετικά Έγγραφα