Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στην Κύπρο
  • ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Προγράμματα Κατάρτισης για Εργοδοτούμενους Επιχειρήσεων/Οργανισμών

Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στην Κύπρο  

Από την 1η Ιουνίου 2022, γίνονται αποδεκτές αιτήσεις για έγκριση προγραμμάτων κατάρτισης, μόνο μέσω του συστήματος Ερμής.

 

Η ΑνΑΔ λειτουργεί δύο (2) Σχέδια Μονοεπιχειρησιακών Προγραμμάτων Κατάρτισης στην Κύπρο:

  1. Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στην Κύπρο (De Minimis).
  2. Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στην Κύπρο (ΚΕ).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις/οργανισμοί όπως μελετήσουν τις πρόνοιες έκαστου Σχεδίου και αποφασίσουν ποιο από τα δύο Σχέδια επιθυμούν να αξιοποιήσουν για υποβολή αίτησης για εφαρμογή προγράμματος κατάρτισης. Οι σημαντικότερες διαφορές των δύο Σχεδίων αναφέρονται περιληπτικά πιο κάτω:

 

  Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στην Κύπρο
  De Minimis KE
Μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης των επιλέξιμων δαπανών. 80% 50%
Χορήγηση ενίσχυσης μέχρι 200.000 ευρώ σε οποιανδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών ανά επιχείρηση ή ανά ενιαία επιχείρηση. Ισχύει το όριο αυτό Δεν ισχύει όριο
Χορήγηση ενίσχυσης μέχρι 100.000 ευρώ σε οποιανδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών σε μια δεδομένη επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών μεταφορών. Ισχύει το όριο αυτό Δεν ισχύει όριο
Καταβολή ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1999, για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (ΕΕ L 17 της 21/1/2000, σ. 22). Δεν επιτρέπεται Επιτρέπεται
Καταβολή ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων. Δεν επιτρέπεται Επιτρέπεται
Καταβολή ενισχύσεων σε προβληματικές επιχειρήσεις. Επιτρέπεται Δεν επιτρέπεται
Καταβολή ενισχύσεων για επαγγελματική κατάρτιση που πραγματοποιείται από επιχειρήσεις προκειμένου να συμμορφωθούν με τα εθνικά υποχρεωτικά πρότυπα επαγγελματικής κατάρτισης (Πρώτες Βοήθειες, Απινιδωτή κλπ.). Επιτρέπεται Δεν επιτρέπεται
Αποδοχή εξόδων διαμονής για εκπαιδευτές από το εξωτερικό ως επιλέξιμη δαπάνη. Επιτρέπεται Δεν επιτρέπεται

 

Σκοπός

Σχεδίαση, οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης από τις επιχειρήσεις/οργανισμούς για ικανοποίηση αναγκών κατάρτισης των εργοδοτουμένων τους.

 

Βασικές Πρόνοιες

  • Τα Σχέδια διέπονται από τους Κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των Άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης.
  • Καλύπτονται ανάγκες των επιχειρήσεων/οργανισμών για κατάρτιση υφιστάμενου ή/και νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού τους για απόκτηση ή συμπλήρωση των γνώσεων και δεξιοτήτων του, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εργασίας του.
  • Τα προγράμματα μπορούν να εφαρμοστούν με εκπαιδευτές που είναι εργοδοτούμενοι της επιχείρησης/οργανισμού ή με άλλους εκπαιδευτές, από την Κύπρο ή το εξωτερικό.
  • Υποβάλλεται αίτηση για εξασφάλιση σχετικής έγκρισης, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην ΑνΑΔ τουλάχιστον τρεις (3) ημερολογιακές εβδομάδες πριν από την έναρξη του προγράμματος.

 

Οικονομική Κάλυψη

Καταβάλλεται χορήγημα στον εργοδότη που υπολογίζεται στη βάση των επιλέξιμων δαπανών κατάρτισης που επωμίζεται για οργάνωση και εφαρμογή του προγράμματος.

 

Θεματολόγιο

Η ΑνΑΔ εκδίδει Θεματολόγιο ανά διετία με στόχο την ενημέρωση και καθοδήγηση των επιχειρήσεων/οργανισμών αναφορικά με τους θεματικούς τομείς στους οποίους θα μπορούσαν να εφαρμόσουν Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στην Κύπρο.

 

Συνεργασία

Για κάθε επιχείρηση/οργανισμό που συνεργάζεται με την ΑνΑΔ για εφαρμογή Μονοεπιχειρησιακών Προγραμμάτων Κατάρτισης στην Κύπρο, υπάρχει αρμόδιος Λειτουργός στη Διεύθυνση Υπηρεσιών Κατάρτισης για παροχή πληροφοριών και τεχνικής βοήθειας σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Με σκοπό την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων, για υποβολή αίτησης, για εξέταση και έγκριση επιχορήγησης συγκεκριμένου προγράμματος, η ΑνΑΔ εκδίδει Οδηγό Πολιτικής και Διαδικασιών που περιγράφει αναλυτικά την πολιτική, τις διαδικασίες, καθώς και τα κριτήρια/προϋποθέσεις έγκρισης και επιχορήγησης προγραμμάτων στο πλαίσιο του Σχεδίου. 
 

Σχετικά Έγγραφα

Σχετικές Πληροφορίες

Τηλέφωνο:

22390300

Τηλεομοιότυπο:

22428332