Μητρώο ΑνΑΔ: Απόκτηση του ρόλου "Εργοδότης"
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Μητρώο ΑνΑΔ: Απόκτηση του ρόλου "Εργοδότης"

Μητρώο ΑνΑΔ: Απόκτηση του ρόλου "Εργοδότης"  

Με στόχο τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της και την αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών που παρέχει, η ΑνΑΔ ανέπτυξε ένα νέο ηλεκτρονικό σύστημα, που φέρει το όνομα Ερμής (στο εξής «σύστημα Ερμής»), μέσω του οποίου διεκπεραιώνονται όλες οι διαδικασίες που αφορούν σε όλα τα σχέδια και δραστηριότητες της ΑνΑΔ.

Για να μπορεί ένας συνεργάτης της ΑνΑΔ να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες της ΑνΑΔ, πρέπει να εγγραφεί ηλεκτρονικά στο μητρώο της ΑνΑΔ όπου θα προσδιορίσει την οντότητά του και στη συνέχεια πρέπει να επιλέξει τον ρόλο με τον οποίο θα ήθελε να συνεργαστεί με την ΑνΑΔ.

Στον Οδηγό Πολιτικής και Διαδικασιών «Απόκτηση του ρόλου “Εργοδότης”» δίνεται πληροφόρηση ώστε μια οντότητα να μπορεί να εγγραφεί στο μητρώο της ΑνΑΔ ηλεκτρονικά και στη συνέχεια να αποκτήσει τον ρόλο του εργοδότη.  Με τον τρόπο αυτό αποκτά πρόσβαση στα Σχέδια και Συστήματα της ΑνΑΔ.

Ορισμός της έννοιας «εργοδότης» για όλες τις οντότητες εκτός της Κυβέρνησης

Είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου), ή κοινοπραξία φυσικών ή/και νομικών προσώπων, το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Εργοδοτών των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως εργοδότης.

Ορισμός της έννοιας «εργοδότης» όταν εργοδότης είναι η Κυβέρνηση

Είναι όλα τα κυβερνητικά τμήματα/υπηρεσίες/διευθύνσεις, καθώς και τα τμήματα των ανεξάρτητων υπηρεσιών, τα οποία επενεργούν ως φορείς τοποθέτησης ανέργων σε διάφορα σχέδια της ΑνΑΔ.

Σχετικά Έγγραφα