Προβλέψεις ζήτησης και προσφοράς εργατικού δυναμικού
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Προβλέψεις ζήτησης και προσφοράς εργατικού δυναμικού

Προβλέψεις ζήτησης και προσφοράς εργατικού δυναμικού  

Η συστηματική παρακολούθηση και ανάλυση των διαχρονικών τάσεων στην αγορά εργασίας καθώς και η πρόβλεψη της μελλοντικής κατάστασης, τόσο για τις ποσοτικές ανάγκες όσο και για τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού και τη δημιουργία ευέλικτης αγοράς εργασίας.

Η παροχή πληροφοριών για τις ανάγκες απασχόλησης σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας και επαγγέλματα καθώς και για τις γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες χρειάζονται σε ένα διαρκώς πιο ανταγωνιστικό, πολύπλοκο και πολυπολιτισμικό περιβάλλον, αποκτά ολοένα και περισσότερη σημασία. Η μετάβαση στην πράσινη και ψηφιακή οικονομία, η αυξανόμενη χρήση των νέων τεχνολογιών, η αυτοματοποίηση και οι νέες μορφές εργασίας έχουν σημαντική επίδραση στις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες των επαγγελμάτων, με αποτέλεσμα να μεταβάλλονται διαρκώς οι ανάγκες της αγοράς εργασίας και να προκύπτει αναντιστοιχία δεξιοτήτων.

Με στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων στην κυπριακή αγορά εργασίας, στο Εθνικό Μεταρρυθμιστικό Πρόγραμμα της Κύπρου, έχει τεθεί ως προτεραιότητα μεταρρύθμισης η βελτίωση της συνάφειας της εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας. Ουσιαστική συμβολή σε αυτή την προσπάθεια, διαδραματίζει η παροχή έγκυρων πληροφοριών για τις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, η ΑνΑΔ, αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία και ειδίκευσή της σε θέματα της αγοράς εργασίας, προχώρησε στην εκπόνηση της παρούσας μελέτης.

Ο βασικός σκοπός της μελέτης είναι η παροχή προβλέψεων τόσο για τη ζήτηση όσο και για την προσφορά εργατικού δυναμικού στην κυπριακή οικονομία κατά την περίοδο 2022-2032. Οι προβλέψεις για τη ζήτηση παρέχονται σε 52 τομείς οικονομικής δραστηριότητας και σε 309 επαγγέλματα, ενώ οι προβλέψεις για την προσφορά παρέχονται για το σύνολο της οικονομίας, κατά φύλο και κατά επίπεδο εκπαίδευσης.

Οι διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της μελέτης αναμένεται να αξιοποιηθούν στη λήψη των κατάλληλων αποφάσεων πολιτικής. Πρόσθετα, η μελέτη θα αξιοποιηθεί από πολλές δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες και φορείς, από τα άτομα που ασχολούνται με το ευρύ θέμα του προγραμματισμού του ανθρώπινου δυναμικού και την επαγγελματική καθοδήγηση των νέων, καθώς και από το κοινό γενικότερα.

Οι αναλυτικές προβλέψεις για τη ζήτηση εργατικού δυναμικού σε όλα τα επαγγέλματα της κυπριακής οικονομίας περιέχονται στο διαδικτυακό εργαλείο της ΑνΑΔ «Προβλέψεις ζήτησης εργατικού δυναμικού στα επαγγέλματα της κυπριακής οικονομίας 2022-2032».

 

17 Φεβρουαρίου 2023

 

Σχετικά Έγγραφα