27ο Ενημερωτικό Δελτίο ΑνΑΔ
  • wcmadmin
  • wcmadmin

27ο Ενημερωτικό Δελτίο ΑνΑΔ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

 

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΠΚΑ), μέσω της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), ανακοινώνει την πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο του «Ειδικού Σχεδίου Κατάρτισης Εργοδοτουμένων σε Ορισμένους Οικονομικούς Τομείς που Έχουν Επηρεαστεί από την Πανδημία» (στο εξής «Σχέδιο»).

 

Το Σχέδιο στοχεύει στην απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς και στην αναβάθμιση υφιστάμενων γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων στους ακόλουθους θεματικούς τομείς:

 

(α)    Αντιμετώπιση και διαχείριση κρίσεων και ανάπτυξη της επιχειρησιακής συνέχειας.

 

(β)    Ψηφιακές γνώσεις και δεξιότητες.

 

(γ)    Ασφάλεια και υγεία στην εργασία, εκτίμηση κινδύνων στον εργασιακό χώρο και καθορισμός σχεδίου δράσης για αντιμετώπισή τους.

 

(δ)     Βασικές αρχές υγιεινής τροφίμων και ατομικής υγιεινής.

 

(ε)     Περιβαλλοντικά θέματα.

 

Καταβάλλονται σε κάθε επιχείρηση οι ακόλουθες επιχορηγήσεις:

 

(α)     Χορήγημα ύψους €1.000 έναντι του κόστους της διάγνωσης των αναγκών κατάρτισης, της ετοιμασίας του πλάνου κατάρτισης και άλλων πρόσθετων εξόδων που επωμίζεται η επιχείρηση και είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή της στο Σχέδιο, όπως η εξασφάλιση της Έκθεσης Εγκεκριμένου Λογιστή.

 

(β)    Για κάθε πρόγραμμα κατάρτισης, καταβάλλεται χορήγημα που ισούται με €12 x διάρκεια κατάρτισης x αριθμό συμμετεχόντων.

 

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για το Σχέδιο ανέρχεται στα €14.000.000.

 

Για τη συμμετοχή των εργοδοτών ισχύουν προϋποθέσεις όπως ορίζονται στον Οδηγό Πολιτικής και Διαδικασιών του Σχεδίου. Η χρονική περίοδος για υπολογισμό του αριθμού των εργοδοτουμένων των επιχειρήσεων είναι ο Σεπτέμβριος 2020.  Η μείωση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων υπολογίζεται για την περίοδο Μαρτίου – Σεπτεμβρίου 2020.  Η επιχείρηση δεν πρέπει να έχει προβεί σε μειώσεις μισθών ή/και απολύσεις εργαζομένων κατά την περίοδο Μαρτίου – Σεπτεμβρίου 2020.  Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την ιστοσελίδα της ΑνΑΔ στη διεύθυνση https://eske.anad.org.cy ή να απευθύνονται στον Λειτουργό Εξυπηρέτησης Κοινού στο τηλέφωνο 22390300.

 

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές από τις 2 Νοεμβρίου 2020 μέχρι τις 16 Νοεμβρίου 2020 μόνο σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας της ΑνΑΔ στη διεύθυνση https://eske.anad.org.cy.

ΑνΑΔ - Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου © Πνευματικά δικαιώματα 2024