26ο Ενημερωτικό Δελτίο ΑνΑΔ
  • wcmadmin
  • wcmadmin

26ο Ενημερωτικό Δελτίο ΑνΑΔ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΠΟ ΑΝΕΡΓΟΥΣ KAI ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

 

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΠΚΑ), μέσω της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), ανακοινώνει την πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερόμενους άνεργους και υπηρεσίες/οργανισμούς στο πλαίσιο του «Ειδικού Σχεδίου Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανέργων σε Οργανισμούς του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς και Ιδρύματα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα» (στο εξής «Σχέδιο»).

 

Το Σχέδιο στοχεύει στην απόκτηση επαγγελματικής κατάρτισης και εργασιακής πείρας των ανέργων με την παράλληλη παροχή δυνατότητας σε Υπηρεσίες/Οργανισμούς του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα, στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΤΑ), στις Mη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), καθώς και στα Ιδρύματα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα να αξιοποιήσουν κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό με την εφαρμογή προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης εργασιακής πείρας, διάρκειας τεσσάρων μηνών (16 εβδομάδων).

 

Καταβάλλονται για κάθε άνεργο που συμμετέχει στο πρόγραμμα, τα ακόλουθα:

 

(α)     Επίδομα κατάρτισης ύψους €125 την εβδομάδα. Το επίδομα καταβάλλεται στον άνεργο σε μηνιαία βάση.

 

(β)    Εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής και στο ΓεΣΥ, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.

 

Η τοποθέτηση δεν αποτελεί εργοδότηση του ανέργου από την υπηρεσία/οργανισμό και δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή από την υπηρεσία/οργανισμό, με εξαίρεση τα οδοιπορικά έξοδα του ανέργου σε περίπτωση που απαιτείται μετακίνηση ή μετάβασή του σε άλλους χώρους από την υπηρεσία/οργανισμό τοποθέτησής του για επαγγελματικούς λόγους.  Η ΑνΑΔ ασφαλίζει τους συμμετέχοντες σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

 

Στο Σχέδιο δικαιούνται να συμμετάσχουν άτομα τα οποία είναι εγγεγραμμένα ως άνεργα στο Μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ) κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής τους στο Σχέδιο.  Άνεργοι που κατέχουν προηγούμενη εργασιακή πείρα στον ξενοδοχειακό τομέα, τα τελευταία δύο χρόνια πριν την έναρξη της πρόσκλησης έχουν προτεραιότητα.

 

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για το Σχέδιο ανέρχεται στα €7.000.000.

 

Για τη συμμετοχή των ανέργων και των υπηρεσιών/οργανισμών στο Σχέδιο ισχύουν προϋποθέσεις και κριτήρια όπως ορίζονται στον Οδηγό Πολιτικής και Διαδικασιών του Σχεδίου.  Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την ιστοσελίδα της ΑνΑΔ στη διεύθυνση https://eseka.anad.org.cy ή να απευθύνονται στον Λειτουργό εξυπηρέτησης Κοινού στο τηλέφωνο 22390300.

 

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές από τις 2 Νοεμβρίου 2020 μέχρι τις 16 Νοεμβρίου 2020 μόνο σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας της ΑνΑΔ στη διεύθυνση https://eseka.anad.org.cy.

ΑνΑΔ - Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου © Πνευματικά δικαιώματα 2024