Επέκταση και Λειτουργία του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ)
  • Not Featured
  • Isidora Ktori
  • Isidora Ktori
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Επέκταση και Λειτουργία του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ)  

Το Έργο «Επέκταση και Λειτουργία του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ)» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020. 

Επέκταση και Λειτουργία του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ)

 

Το Έργο «Επέκταση και Λειτουργία του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ)» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020.  Μέσω της λειτουργίας του ΣΕΠ αξιολογείται και πιστοποιείται η ικανότητα ενός ατόμου να ολοκληρώσει συγκεκριμένη εργασία με βάση ένα Πρότυπο Επαγγελματικού Προσόντος (ΠΕΠ), σε πραγματικές συνθήκες εργασίας ή/και σε συνθήκες προσομοίωσης.

 

Η αξιολόγηση διοργανώνεται από εγκεκριμένα Κέντρα Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) και διενεργείται από διμελείς ομάδες εγκεκριμένων αξιολογητών, με βάση το εγκεκριμένο ΠΕΠ και σύμφωνα με καθορισμένες μεθόδους αξιολόγησης που διασφαλίζουν διαφάνεια, εγκυρότητα, αξιοπιστία και αντικειμενικότητα καθώς και την εφαρμογή της αρχής ίσης μεταχείρισης.

 

Μέρος του ΣΕΠ αποτελεί και το έργο της Ανάπτυξης των ΠΕΠ, που ανατέθηκε μέσω της διαδικασίας προκήρυξης διαγωνισμού και σύναψης δημόσιας σύμβασης στην κοινοπραξία University of Nicosia (Edex Educational Corporation Ltd) και IHE Innovative Hospitality Education Ltd και το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ως εθνική συμμετοχή, ολοκληρώθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2021.  Στο πλαίσιο του έργου αναπτύχθηκαν συνολικά 167 ΠΕΠ σε εννιά τομείς της οικονομίας.

 

Τα ΠΕΠ αναπτύχθηκαν με τη συνεισφορά των Τεχνικών Επιτροπών Επαγγελματικών Προσόντων (ΤΕΕΠ) οι οποίες αποτελούνταν από εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων και άλλων φορέων.  Τα ολοκληρωμένα ΠΕΠ εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑνΑΔ και η εφαρμογή τους αναμένεται να αρχίσει στις αρχές του 2023. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το ΣΕΠ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 22390300 ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΑνΑΔ, στον σύνδεσμο.