Στρατηγικό Σχέδιο της ΑνΑΔ 2022-2024
  • Not Featured
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Στρατηγικό Σχέδιο της ΑνΑΔ 2022-2024  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) εφαρμόζει ολοκληρωμένη διαδικασία προγραμματισμού και απολογισμού των δραστηριοτήτων της.  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) εφαρμόζει ολοκληρωμένη διαδικασία προγραμματισμού και απολογισμού των δραστηριοτήτων της.  Στο πλαίσιο αυτό, έχει ετοιμαστεί το Στρατηγικό Σχέδιο για την τριετία 2022-2024, στο οποίο παρουσιάζονται οι στόχοι της ΑνΑΔ, οι οποίοι συνδέονται με τον Προϋπολογισμό στη Βάση Δραστηριοτήτων. Η διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασμού περιλαμβάνει τον προσδιορισμό της αποστολής, του οράματος, των αξιών και των στρατηγικών επιδιώξεων του Οργανισμού, μέσα από την ανάλυση του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος.

Οι στρατηγικές επιδιώξεις της ΑνΑΔ για την τριετία 2022-2024, είναι οι ακόλουθες:

  • Αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού του τόπου με τη συνεχή και διά βίου μάθηση των απασχολουμένων, των ανέργων και του αδρανούς δυναμικού, με έμφαση στους νέους, στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και χαμηλής εξειδίκευσης και στους μακροχρόνια ανέργους.
  • Βελτίωση της παραγωγικότητας, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξη της ανθεκτικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων μέσα από τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας και την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού τους.
  • Ενίσχυση της διασφάλισης της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του συστήματος κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από την αξιολόγηση και πιστοποίηση της παρεχόμενης κατάρτισης, την ενίσχυση των συστημάτων και διαδικασιών ελέγχου, καθώς και των γνώσεων, δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού του τόπου.

 

Διαβάστε περισσότερα