Λειτουργία του Συστήματος Αξιολόγησης και Πιστοποίησης των Συντελεστών Παροχής Κατάρτισης
  • Not Featured
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Λειτουργία του Συστήματος Αξιολόγησης και Πιστοποίησης των Συντελεστών Παροχής Κατάρτισης  

Η ΑνΑΔ λειτουργεί Σύστημα Αξιολόγησης και Πιστοποίησης των Συντελεστών Παροχής Κατάρτισης, μέσω του οποίου καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια και οι διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και των Δομών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ).

Η ΑνΑΔ λειτουργεί Σύστημα Αξιολόγησης και Πιστοποίησης των Συντελεστών Παροχής Κατάρτισης, μέσω του οποίου καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια και οι διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και των Δομών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ).

Μόνο πιστοποιημένα ΚΕΚ έχουν τη δυνατότητα συνεργασίας με την ΑνΑΔ για την εφαρμογή δραστηριοτήτων κατάρτισης, εξαιρουμένων επιχειρήσεων που οργανώνουν και εφαρμόζουν μονοεπιχειρησιακά προγράμματα για το προσωπικό τους. Επίσης, μόνο σε πιστοποιημένες ΔΕΚ υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής δραστηριοτήτων κατάρτισης, εξαιρουμένων επιχειρήσεων που οργανώνουν και εφαρμόζουν μονοεπιχειρησιακά προγράμματα για το προσωπικό τους, εντός των εγκαταστάσεών τους.

Η πιστοποίηση των ΚΕΚ και των ΔΕΚ από την ΑνΑΔ ισχύει για πέντε χρόνια. Κάθε πιστοποιημένο ΚΕΚ και ΔΕΚ που επιθυμεί την ανανέωση της ισχύος πιστοποίησής του επαναξιολογείται από την ΑνΑΔ μετά από υποβολή σχετικού αιτήματος. Για την αξιολόγηση των ΚΕΚ και των ΔΕΚ αξιοποιούνται οι υπηρεσίες εγκεκριμένων από την ΑνΑΔ Αξιολογητών.

Από τον Ιούλιο του 2021 όλες οι αιτήσεις για πιστοποίηση ΚΕΚ και ΔΕΚ υποβάλλονται και διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά, μέσω της νέας ψηφιακής πύλης της ΑνΑΔ «Ερμής». Ετοιμάστηκαν νέοι Οδηγοί Πολιτικής και Διαδικασιών, ξεχωριστά, για την πιστοποίηση ΚΕΚ, την πιστοποίηση ΔΕΚ, τους Αξιολογητές ΚΕΚ και τους Αξιολογητές ΔΕΚ, έτσι ώστε να συνάδουν με τη λειτουργία της ψηφιακής πύλης «Ερμής».

Οι Οδηγοί Αξιολογητών ΚΕΚ και ΔΕΚ περιέχουν πληροφορίες για τα κριτήρια και τη διαδικασία έγκρισης αιτήσεων ενδιαφερομένων ως Αξιολογητών ΚΕΚ και ΔΕΚ, καθώς και τις υποχρεώσεις τους. Οι Οδηγοί για την πιστοποίηση ΚΕΚ και ΔΕΚ  περιέχουν πληροφορίες για τα κριτήρια και τη διαδικασία πιστοποίησης των ΚΕΚ και των ΔΕΚ.

Στους Οδηγούς για την πιστοποίηση ΚΕΚ και ΔΕΚ περιλαμβάνονται αναθεωρημένες πρόνοιες οι οποίες στοχεύουν στην βελτίωση της λειτουργίας αξιολόγησης και πιστοποίησης των ΚΕΚ και ΔΕΚ. Οι αναθεωρημένες πρόνοιες αφορούν κυρίως στην απλοποίηση των προδιαγραφών πιστοποίησης, καθώς και των απαιτήσεων για ανανέωση της πιστοποίησης των ΚΕΚ και ΔΕΚ κατά την επαναξιολόγησή τους, μετά από πέντε χρόνια.

Λόγω του ότι στις 31 Αυγούστου 2021 έληξαν οι Συμφωνίες των Αξιολογητών ΚΕΚ και ΔΕΚ, η ΑνΑΔ ανακοίνωσε νέα πρόσκληση, στις 23 Ιουλίου 2021, για υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερόμενους για έγκρισή τους ως Αξιολογητών ΚΕΚ και ΔΕΚ, με προθεσμία την 30η Σεπτεμβρίου 2021. Οι αιτήσεις υποβλήθηκαν και τυγχάνουν χειρισμού μέσω της ψηφιακής πύλης «Ερμής».

Οι ενδιαφερόμενοι, των οποίων οι αιτήσεις κρίνονται συμβατές, δηλαδή ικανοποιούν τα απαιτούμενα προσόντα, καλούνται να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα κατάρτισης. Όσοι συμπληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα κατάρτισης υπογράφουν σχετική συμφωνία με την ΑνΑΔ για παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης για πιστοποίηση ΚΕΚ και ΔΕΚ.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την πιστοποίηση ΚΕΚ και ΔΕΚ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 22390300 ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΑνΑΔ, στο σύνδεσμο.