Αναθεώρηση του Γενικού Κανονισμού Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2024
 • SHOW ON EXTRANET
 • Not Featured
 • Angelos Efstathiou
 • Angelos Efstathiou
 • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Αναθεώρηση του Γενικού Κανονισμού Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2024  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ενημερώνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρησε τον Γενικό Κανονισμό Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (DeMinimis), ο οποίος τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2024.

Η ΑνΑΔ λειτουργεί τα ακόλουθα Σχέδια τα οποία διέπονται από τον Γενικό Κανονισμό Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας και επηρεάζονται από την αναθεώρησή του:

 • Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στην Κύπρο
 • Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στο Εξωτερικό
 • Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης - Συνήθη
 • Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης - Ζωτικής Σημασίας
 • Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Σχέδιο Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς

Οι σημαντικότερες αλλαγές του κανονισμού που αφορούν τα Σχέδια της ΑνΑΔ είναι οι ακόλουθες:

 1. Ο Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013 αντικαθίσταται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/2831 της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2023 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.
 2. Η περίοδος ισχύος του κανονισμού είναι η 1η Ιανουαρίου 2024 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2030.
 3. Αύξηση του ανώτατου ορίου ανά Ενιαία Επιχείρηση σε διάστημα τριών (3) ετών (κυλιόμενη τριετία), από €200.000 σε €300.000, με απώτερο σκοπό την αντιμετώπιση του πληθωρισμού.
 4. Ευθυγράμμιση του ορίου που αφορά οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων με το όριο των €300.000 από €100.000 που ίσχυε με τον προηγούμενο κανονισμό.

Οι αναθεωρημένοι Οδηγοί των Σχεδίων βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ.  Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του Κοινού, στο τηλέφωνο 22390300 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

 

22 Δεκεμβρίου 2023