Προκαταρκτικός Πίνακας Κατάταξης Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου Θέσεις Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Προκαταρκτικός Πίνακας Κατάταξης Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου Θέσεις Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), ανακοινώνει τον προκαταρκτικό πίνακα των υποψηφίων, με σειρά κατάταξης για απασχόληση δύο (2) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου (Κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii)), οι οποίοι θα εκτελούν καθήκοντα Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού για περίοδο διάρκειας έξι (6) μηνών με δικαίωμα ανανέωσης ακόμα έξι (6) μηνών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Α/Α

Αριθμός αίτησης

Μονάδες βάσει κριτηρίων αξιολόγησης

1

1003391

10

2

1003429

10

3

1003362

10

4

1003497

10

5

1003364

9

6

1003551

9

7

1003526

9

8

1003547

8,75

9

1003473

8,5

10

1003449

8,5

11

1003533

8

12

1003478

8

13

1003393

8

14

1003493

7

15

1003524

7

16

1003339

7

17

1003384

7

18

1003451

7

19

1003469

7

20

1003410

7

21

1003337

7

22

1003440

7

23

1003368

7

24

1003432

7

25

1003348

6,75

26

1003409

6,75

27

1003404

6,75

28

1003416

6

29

1003495

6

30

1003428

6

31

1003546

6

32

1003490

6

33

1003506

6

34

1003512

6

35

1003562

6

36

1003558

6

37

1003417

6

38

1003529

6

39

1003525

6

40

1003424

6

41

1003363

6

42

1003400

6

43

1003508

5,25

44

1003557

5

45

1003413

5

46

1003365

5

47

1003538

5

48

1003373

5

49

1003375

5

50

1003530

5

51

1003528

5

52

1003389

5

53

1003333

5

54

1003515

5

55

1003425

4,75

56

1003516

4,25

57

1003374

4,25

58

1003438

4

59

1003447

4

60

1003501

4

61

1003443

4

62

1003544

3,75

63

1003355

3,5

64

1003476

3,5

65

1003480

3

66

1003434

3

67

1003500

3

68

1003513

3

69

1003342

3

70

1003427

3

71

1003464

3

72

1003379

3

73

1003456

3

74

1003399

3

75

1003335

3

76

1003369

3

77

1003474

3

78

1003471

3

79

1003396

3

80

1003505

3

81

1003459

3

82

1003388

3

83

1003535

2,25

84

1003349

2

85

1003554

2

86

1003540

2

87

1003343

2

88

1003479

2

89

1003517

2

90

1003510

2

91

1003549

2

92

1003383

2

93

1003482

2

94

1003359

2

95

1003486

2

96

1003346

2

97

1003536

2

98

1003406

2

99

1003444

2

100

1003372

2

101

1003367

2

102

1003462

2

103

1003460

2

104

1003436

2

105

1003419

2

106

1003422

2

107

1003553

1,75

108

1003552

1,75

109

1003378

0

110

1003522

0

111

1003442

0

112

1003542

0

113

1003370

0

114

1003435

0

115

1003354

0

116

1003340

0

117

1003366

0

118

1003519

0

 

Τα αποτελέσματα αξιολόγησης υπόκεινται σε επαλήθευση μέσω πρωτότυπων πιστοποιητικών που δυνατόν να ζητηθούν για έλεγχο. Με βάση τη σχετική νομοθεσία, στον πιο πάνω πίνακα κατάταξης υποψηφίων περιλαμβάνονται πρόσωπα τα οποία υπέβαλαν αίτηση για πρόσληψη ως εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου για την πιο πάνω θέση και οι οποίοι ικανοποιούν τα απαιτούμενα προσόντα τα οποία καθορίστηκαν στη σχετική δημοσίευση της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας αρ. γνωστοποίησης 5611 ημερομηνίας 9 Φεβρουαρίου 2024 και έχουν μοριοδοτηθεί με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης όπως αυτά καθορίστηκαν στη δημοσίευση. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του πιο πάνω Νόμου, πρόσωπο το οποίο υπέβαλε αίτηση δικαιούται να υποβάλει ένσταση κατά της σειράς κατάταξης στον πίνακα εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της δημοσίευσης του καταλόγου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Οι ενστάσεις μπορούν να σταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση e.stefani@anad.org.cy. Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

 

17 Μαίου 2024