Προκήρυξη έξι κενών θέσεων Λειτουργού στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ)
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Προκήρυξη έξι κενών θέσεων Λειτουργού στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ)  

Από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) γίνονται δεκτές αιτήσεις για πλήρωση έξι (6) κενών θέσεων Λειτουργού.  Οι θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού.  Η δημοσίευση των θέσεων γίνεται ύστερα από Απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή τους από τις πρόνοιες των περί Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στον Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2023.

Η εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα των θέσεων είναι A8: €24.618,64 – 25.721,01 – 26.888,07 – 28.084,75 – 29.281,42 – 30.478,09 – 31.674,78 – 32.871,45 – 34.068,12 – 35.264,79 – 36.461,48 – 37.658,15, Α10: €34.283,98 – 35.922,73 – 37.561,49 – 39.200,23 – 40.838,98 – 42.477,72 – 44.116,47 – 45.755,23 – 47.393,97, Α11: €40.526,26 – 42.165,01 – 43.803,75 – 45.442,50 – 47.081,26 – 48.720,00 – 50.358,75 – 51.997,49 – 53.636,25 (Συνδυασμένες Κλίμακες).  

Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία και το τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. Περαιτέρω σημειώνεται ότι, αναφορικά με τη μισθοδοσία αυτών που θα διοριστούν, εφαρμόζεται η παράγραφος 10(1) του περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου του 2024 Νόμου του 2024 που αφορά τη μείωση των κλιμάκων εισδοχής.

Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας των θέσεων Λειτουργού, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

Α.    ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  ΚΑΙ  ΕΥΘΥΝΕΣ:

1.     Εκτελεί καθήκοντα σχετικά με τις αρμοδιότητες του τομέα στον οποίο θα τοποθετηθεί.

2.  Εφαρμόζει τη σχετική με τα καθήκοντα του νομοθεσία, διεκπεραιώνει τις αποφάσεις που λαμβάνονται και διεξάγει τη συνεπαγόμενη αλληλογραφία.

3.     Μελετά και αναλύει τα αναγκαία στοιχεία και πληροφορίες, ετοιμάζει υπομνήματα, σημειώματα, εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά και υποβάλλει εισηγήσεις για την επίλυση των διαφόρων προβλημάτων.

4.      Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Β.    ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1.    Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: 

       Θέση Α: Ανάλυση Δεδομένων, Μαθηματικά, Στατιστική. 

       Θέση Β: Επιχειρησιακή Έρευνα, Οικονομικά. 

     Θέση Γ: Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Επιστήμη της Εκπαίδευσης, Μηχανική (οποιοδήποτε κλάδο), Οικονομικά.

       Θέση Δ: Δημόσια Διοίκηση, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at Law).

       Θέση Ε: Διοίκηση Επιχειρήσεων, Λογιστική, Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά. 

       Θέση Στ: Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Επιστήμη των Ψηφιακών Συστημάτων, Πληροφορική.


(Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο επιπέδου 
Master).

2.    Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας.

3.    Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

Γ.    ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1.    Οι υποψήφιοι για τις θέσεις αυτές σύμφωνα με τους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους του 1998 έως 2024, πρέπει να επιτύχουν σε γραπτή και προφορική εξέταση. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να παρακαθήσουν σε γραπτή εξέταση η οποία θα περιλαμβάνει: 

(α)    Θέση Α: Τεστ ικανοτήτων (Γλωσσικού, Αριθμητικού και Διαγραμματικού/Επαγωγικού Συλλογισμού) στο οποίο οι υποψήφιοι να καλούνται να επιλύσουν προβλήματα που απαιτούν κρίση και δυνατότητα λήψης αποφάσεων, καθώς και γραπτή εξέταση στο ειδικό θέμα «Διεξαγωγή ερευνών και στατιστική ανάλυση».

(β)    Θέση Β: Τεστ ικανοτήτων (Γλωσσικού, Αριθμητικού και Διαγραμματικού/Επαγωγικού Συλλογισμού) στο οποίο οι υποψήφιοι να καλούνται να επιλύσουν προβλήματα που απαιτούν κρίση και δυνατότητα λήψης αποφάσεων, καθώς και γραπτή εξέταση στο ειδικό θέμα «Οικονομικά».

(γ)    Θέση Γ:  Τεστ ικανοτήτων (Γλωσσικού, Αριθμητικού και Διαγραμματικού/Επαγωγικού Συλλογισμού) στο οποίο οι υποψήφιοι να καλούνται να επιλύσουν προβλήματα που απαιτούν κρίση και δυνατότητα λήψης αποφάσεων, καθώς και γραπτή εξέταση στο ειδικό θέμα «Διά Βίου Μάθηση Ενηλίκων».

(δ)    Θέση Δ:  Τεστ ικανοτήτων (Γλωσσικού, Αριθμητικού και Διαγραμματικού/Επαγωγικού Συλλογισμού) στο οποίο οι υποψήφιοι να καλούνται να επιλύσουν προβλήματα που απαιτούν κρίση και δυνατότητα λήψης αποφάσεων, καθώς και γραπτή εξέταση στο ειδικό θέμα «Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού».

(ε)    Θέση Ε: Τεστ ικανοτήτων (Γλωσσικού, Αριθμητικού και Διαγραμματικού/Επαγωγικού Συλλογισμού) στο οποίο οι υποψήφιοι να καλούνται να επιλύσουν προβλήματα που απαιτούν κρίση και δυνατότητα λήψης αποφάσεων, καθώς και γραπτή εξέταση στο ειδικό θέμα «Χρηματοοικονομικά και Λογιστική».

(στ)    Θέση Στ: Τεστ ικανοτήτων (Γλωσσικού, Αριθμητικού και Διαγραμματικού/Επαγωγικού Συλλογισμού) στο οποίο οι υποψήφιοι να καλούνται να επιλύσουν προβλήματα που απαιτούν κρίση και δυνατότητα λήψης αποφάσεων, καθώς και γραπτή εξέταση στο ειδικό θέμα «Πληροφορική».

Σύμφωνα με τους πιο πάνω Νόμους, επιτυχών στη γραπτή εξέταση θεωρείται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και 40% τουλάχιστον στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση.

Σημειώνεται ότι, υποψήφιος ο οποίος επιθυμεί να διεκδικήσει περισσότερες από μία θέση και, νοουμένου ότι κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα για την κάθε θέση, πρέπει να παρακαθίσει σε ξεχωριστή γραπτή εξέταση με τεστ ικανοτήτων για την κάθε θέση που διεκδικεί.

Στη γραπτή εξέταση δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι θεωρούν ότι ικανοποιούν τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις για διορισμό στην ΑνΑΔ και κατέχουν τα προσόντα του Σχεδίου Υπηρεσίας της θέσης για την οποία διεξάγεται η εξέταση. 

Επισημαίνεται ότι οι αποτυχόντες στη γραπτή εξέταση υποψήφιοι ή/και όσοι κριθούν ότι δεν κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα και δεν πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα προκήρυξη, αποκλείονται από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας.

Σύμφωνα με τους πιο πάνω Νόμους, από τους επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση θα κληθεί και σε προφορική εξέταση αριθμός υποψηφίων κατά σειρά επιτυχίας στη γραπτή εξέταση, που είναι ίσος με το τριπλάσιο των κενών θέσεων που έχουν δημοσιευτεί αλλά οι υποψήφιοι οι οποίοι θα κληθούν σε προφορική εξέταση σε καμία περίπτωση δεν δύναται να είναι λιγότεροι των τριών (3) για την κάθε κενή θέση.  Αν ο αριθμός των επιτυχόντων είναι μικρότερος, θα κληθούν σε προφορική εξέταση όλοι όσοι έχουν επιτύχει στη γραπτή εξέταση. Νοείται ότι, αν υπάρχουν επιτυχόντες υποψήφιοι που ισοβαθμούν στη γραπτή εξέταση και η βαθμολογία που έχουν πάρει είναι τέτοια, ώστε μόνο μερικοί από αυτούς μπορούν να κληθούν για συμπλήρωση του διπλάσιου των κενών θέσεων, καλούνται όλοι οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι, ανεξάρτητα αν με τον τρόπο αυτό καλείται μεγαλύτερος αριθμός υποψηφίων από το τριπλάσιο των κενών θέσεων.

2.    Οι διοριζόμενοι πρέπει να επιτύχουν

(α)    στις εξετάσεις πάνω στις Γενικές Διατάξεις Λειτουργίας της Αρχής, μέσα σε δύο χρόνια ή τέσσερις εξεταστικές περιόδους από τον διορισμό τους˙

(β)   στις εξετάσεις πάνω στους περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Νόμους και Κανονισμούς για την Αρχή, μέσα σε δύο χρόνια ή τέσσερις εξεταστικές περιόδους από τον διορισμό τους.

Νοείται ότι, σε περίπτωση που οι διοριζόμενοι δεν πετύχουν στις πιο πάνω εξετάσεις εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, θα τυγχάνουν εφαρμογής οι Κανονισμοί για κατακράτηση ή/και διακοπή προσαύξησης.

3.    Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι υπάλληλοι υποχρεούνται να τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και να παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους.

4.    Ο κάτοχος της θέσης τοποθετείται ή μετακινείται σε μια από τις Διευθύνσεις ή Μονάδες της ΑνΑΔ.

5.    Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή πολίτες κράτους μέλους της  Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή άλλου συμβαλλόμενου μέρους της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, ή της Ελβετίας, να έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 17 ετών και προκειμένου περί αρρένων υποψηφίων που είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές. 

6.   Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου στην ακόλουθη διεύθυνση: www.anad.org.cy

7.    Για την επιτυχή υποβολή της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία.  Αιτήσεις ελλιπώς συμπληρωμένες ή/και που δεν συνοδεύονται με τα κατάλληλα αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων ή πείρας, δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Τα πρωτότυπα θα πρέπει να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.

8.     Η περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την 5η Ιουλίου 2024 στις 10:00 και λήγει τη 2α Αυγούστου 2024 στις 13:00. Μόνο εμπρόθεσμες αιτήσεις θα λαμβάνονται υπόψη για την πλήρωση των κενών θέσεων.

9.    Αναφορικά με την ημερομηνία και τον τόπο της εξέτασης, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μεταγενέστερο στάδιο, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων.  Επίσης, η ύλη και οι λεπτομέρειες της γραπτής εξέτασης θα δημοσιευτούν στον ημερήσιο τύπο και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

10.   Οι αιτητές πρέπει να λάβουν υπόψη ότι για να καταστεί δυνατή η εξέταση της αίτησής τους, πρέπει να αποδεχτούν την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης διορισμού.  Σε περίπτωση μη αποδοχής, η αίτηση δεν θα εξετάζεται.  Όλες οι πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την ΑνΑΔ παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της www.anad.org.cy.

11.    Η κατοχή της γνώσης των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο, όπως αναφέρεται στην παράγραφο Β.2. πιο πάνω, πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους μέσω αποδεκτών τεκμηρίων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των αποδεκτών για σκοπούς της πλήρωσης της παρούσας θέσης «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν περισσότερες πληροφορίες από την αρμόδια υπηρεσία της ΑνΑΔ, στα τηλέφωνα 22390322 και 22390357.
 

5 Ιουλίου 2024