Δημόσια Διαβούλευση για αναθεώρηση των Σχεδίων της ΑνΑΔ που λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2023
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Δημόσια Διαβούλευση για αναθεώρηση των Σχεδίων της ΑνΑΔ που λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2023  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), καλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε Δημόσια Διαβούλευση για την αναθεώρηση των πιο κάτω Σχεδίων που λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2023, με στόχο την εφαρμογή νέων Σχεδίων από την 1η Ιανουαρίου 2024.

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), καλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε Δημόσια Διαβούλευση για την αναθεώρηση των πιο κάτω Σχεδίων που λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2023, με στόχο την εφαρμογή νέων Σχεδίων από την 1η Ιανουαρίου 2024.

 

 

Οι Οδηγοί Πολιτικής και Διαδικασιών, περιγράφουν τους όρους για συμμετοχή στα Σχέδια και την πολιτική χορηγιών του κάθε Σχεδίου, καθορίζουν τις προϋποθέσεις έγκρισης και καταβολής χορηγήματος για ένα πρόγραμμα κατάρτισης, περιγράφουν τις υποχρεώσεις των οργανωτών, δηλαδή των επιχειρήσεων και των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης, των λοιπών συντελεστών παροχής κατάρτισης, δηλαδή των εκπαιδευτών και των Δομών Επαγγελματικής Κατάρτισης, αλλά και των συμμετεχόντων.

 

Ο στόχος της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι να δοθεί η ευκαιρία σε κάθε ενδιαφερόμενο να διατυπώσει σχόλια ή εισηγήσεις για βελτίωση των Οδηγών Πολιτικής και Διαδικασιών και των Σχεδίων της ΑνΑΔ.  Τα σχόλια και οι εισηγήσεις θα ληφθούν υπόψη στην τελική διαμόρφωση των Οδηγών Πολιτικής και Διαδικασιών των πιο πάνω Σχεδίων.

 

Γραπτές απόψεις, σχόλια, εισηγήσεις και παρατηρήσεις πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την 10η Απριλίου 2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].