638η ΣΥΝΕΔΡΙΑ (1/2019) 15 Ιανουαρίου 2019
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Αποφάσεις 2019

638η ΣΥΝΕΔΡΙΑ (1/2019) 15 Ιανουαρίου 2019  

Διαγωνισμός «Παροχή υπηρεσιών για ανάπτυξη Προτύπων Επαγγελματικών Προσόντων στο πλαίσιο του Έργου “Επέκταση και Λειτουργία Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ)”» - Αριθμός Διαγωνισμού: 5/2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού μελέτησε ενδελεχώς το Πρακτικό του Αρμοδίου Οργάνου, συμφώνησε με τις αποφάσεις του και εξουσιοδοτήσε το Αρμόδιο Όργανο να προχωρήσει στο άνοιγμα της Οικονομικής Προσφοράς των Προσφερόντων που αναφέρονται στο πρακτικό της συνεδρίας και να ολοκληρώσει την αξιολόγηση. (Αρ. Απόφασης: 2/2019)