639η ΣΥΝΕΔΡΙΑ (2/2019) 19 Φεβρουαρίου 2019
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Αποφάσεις 2019

639η ΣΥΝΕΔΡΙΑ (2/2019) 19 Φεβρουαρίου 2019  

Διαγωνισμός «Παροχή υπηρεσιών για ανάπτυξη Προτύπων Επαγγελματικών Προσόντων στο πλαίσιο του Έργου “Επέκταση και Λειτουργία Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ)”» - Αριθμός Διαγωνισμού: 5/2018

Με βάση τις πρόνοιες του Πλαισίου Λειτουργίας των Αρμοδίων Οργάνων της Αρχής οι οποίες ορίζουν ότι η απόφαση του Αρμοδίου Οργάνου υποβάλλεται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου για τη σύμφωνη γνώμη του, το Διοικητικό Συμβούλιο αφού μελέτησε το Πρακτικό του Αρμοδίου Οργάνου, συμφώνησε με τις αποφάσεις του και έδωσε τη σύμφωνη γνώμη του για ανάθεση της Σύμβασης στον Προσφέροντα που αναφέρεται στο πρακτικό της εν λόγω συνεδρίας. (Αρ. Απόφασης: 4/2019)