635η ΣΥΝΕΔΡΙΑ (10/2018) 16 Οκτωβρίου 2018
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Αποφάσεις 2018

635η ΣΥΝΕΔΡΙΑ (10/2018) 16 Οκτωβρίου 2018  

 

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών επαλήθευσης της διαδικασίας αξιολόγησης για πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων - Αριθμός Διαγωνισμού: 3/2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με βάση τις πρόνοιες του Πλαισίου Λειτουργίας των Αρμοδίων Οργάνων της ΑνΑΔ, αφού μελέτησε την απόφαση του Αρμοδίου Οργάνου, καθώς και το Πρακτικό του Αρμοδίου Οργάνου, συμφώνησε με τις αποφάσεις του, και αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει το Αρμόδιο Όργανο να προχωρήσει στο άνοιγμα της Οικονομικής Προσφοράς του Προσφέροντα που αναφέρεται στα πρακτικά της συνεδρίας και να ολοκληρώσει την αξιολόγηση. (Αρ. Απόφασης: 33/2018)

 

Εξουσιοδότηση του Συμβουλίου για υπογραφή και υποβολή εντύπων/εγγράφων που θα απαιτηθούν για σκοπούς έκδοσης του Πιστοποιητικού Τελικής ΄Εγκρισης του κτηρίου της Αρχής

Το Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Διευθυντή Διοίκησης και Προσωπικού να υπογράφει οποιαδήποτε έντυπα/έγγραφα τα οποία θα απαιτηθούν για σκοπούς έκδοσης του Πιστοποιητικού Τελικής Έγκρισης του κτηρίου της Αρχής. (Αρ. Απόφασης: 34/2018)