https://www.anad.org.cy

Σχέδιο Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς

Print

Σκοπός

 

 • Προσφορά ευκαιριών σε μακροχρόνια άνεργους, εγγεγραμμένους στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) για πάνω από 6 συνεχόμενους μήνες μέχρι την ημερομηνία εργοδότησής τους από την επιχείρηση/οργανισμό που αιτείται συμμετοχή στο Σχέδιο, ηλικίας κάτω των 60 ετών, να εξασφαλίσουν κατάλληλη για τα προσόντα τους εργασία και να αποκτήσουν εργασιακή πείρα και εξειδικευμένες συμπληρωματικές γνώσεις και δεξιότητες.

 

 • Συμβολή στην αύξηση της απασχόλησης και μείωσης της ανεργίας μέσα από την απασχόληση και κατάρτιση μακροχρόνια ανέργων.

 

 • Στελέχωση των επιχειρήσεων/οργανισμών με ικανό και καταρτισμένο προσωπικό μέσω της εργοδότησης και εξατομικευμένης κατάρτισης ανέργων.

 

Βασικές Πρόνοιες

 

 • Ικανοποιούνται ανάγκες στελέχωσης επιχειρήσεων/οργανισμών μέσα από την πρόσληψη και κατάρτιση μακροχρόνια ανέργων.

 

 • Η ηλικία του μακροχρόνια άνεργου που προτίθεται να ενταχθεί στο Σχέδιο, κατά την ημερομηνία παραλαβής της αίτησής εργοδότη για συμμετοχή στο Σχέδιο, πρέπει να είναι κάτω των εξήντα (60) ετών. Στην περίπτωση που ο μακροχρόνια άνεργος έχει συμπληρώσει με επιτυχία πρόγραμμα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ετών και είναι κάτοχος διπλώματος ανώτερης εκπαίδευσης, τότε πρέπει να είναι ηλικίας από τριάντα (30) ετών μέχρι και κάτω των εξήντα (60) ετών κατά την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης για έγκριση από την ΑνΑΔ.

 

 • Μέσω του Σχεδίου υλοποιούνται προγράμματα κατάρτισης που έχουν διάρκεια 4 μήνες.

 

 • Υποβάλλεται αίτηση για εξασφάλιση έγκρισης πριν από την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης του μακροχρόνια άνεργου.

 

 • Αίτηση εργοδότη για συμμετοχή στο Σχέδιο μπορεί να υποβληθεί σε συνεχή βάση μέχρι τις 30/6/2021.

 

 • Η αίτηση εργοδότη για συμμετοχή στο Σχέδιο και όλα τα σχετικά έντυπα πρέπει να παραληφθούν το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία εργοδότησης του μακροχρόνια ανέργου.

 

 • Σε περίπτωση που ο μακροχρόνια άνεργος διαθέτει εργασιακή πείρα τα τελευταία τέσσερα (4) χρόνια σχετική με τα καθήκοντα και το επίπεδο της θέσης για την οποία προορίζεται στην επιχείρηση/οργανισμό, αυτή δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των οκτώ (8) μηνών.

 

 • Καταβάλλεται χορήγημα για κάλυψη των εξόδων κατάρτισης του μακροχρόνια ανέργου που επωμίζεται ο εργοδότης, σύμφωνα με την Πολιτική Χορηγιών του Σχεδίου. Η καταβολή του χορηγήματος διέπεται από τον Κανονισμό  (ΕE) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).

 

Οφέλη Επιχειρήσεων/Οργανισμών

 

 • Βελτίωση της οργάνωσης και διεύθυνσής τους μέσα από την στελέχωσή τους με άτομα που κατέχουν κατάλληλο ακαδημαϊκό υπόβαθρο ή προσόντα.

 

 • Πιο ορθολογική κατανομή καθηκόντων/ευθυνών σε στελέχη της επιχείρησης/οργανισμού για αποφόρτιση της γενικής διεύθυνσης.

 

 • Ικανοποίηση αναγκών επιχειρήσεων σε εξειδικευμένο προσωπικό και αποτελεσματική πλήρωση κενών θέσεων.

 

 • Μείωση του κόστους απασχόλησης και κατάρτισης, μέχρις ότου ο μακροχρόνια άνεργος καταστεί αποδοτικός, μέσω της επιχορήγησης της ΑνΑΔ, για την περίοδο συμμετοχής στο Σχέδιο.

 

 • Συστηματική κατάρτιση και εξειδίκευση του μακροχρόνια άνεργου σε στενή συνεργασία και  με την καθοδήγηση της ΑνΑΔ.

 

Οφέλη Μακροχρόνια Ανέργων

 

 • Διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής τους στην απασχόληση και της επαγγελματικής αποκατάστασής τους.

 

 • Εξοικείωσή τους με το εργασιακό περιβάλλον και παροχή ευκαιρίας γι’ απόκτηση συμπληρωματικών γνώσεων και  επαγγελματικών εμπειριών.

 

 • Αξιοποίηση των γνώσεων και εμπειριών που αποκτούν για αποτελεσματική έναρξη της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας και γρήγορη ανέλιξη.

 

Οικονομική κάλυψη

 

Καταβάλλεται χορήγημα στον εργοδότη που υπολογίζεται σε 80% των επιλέξιμων δαπανών εφαρμογής του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένου του μισθού του ατόμου. Το ανώτατο μηνιαίο ποσό επιχορήγησης είναι €1.000.

 

Κατώτατο όριο μισθού μακροχρόνια ανέργου

 

Ο εργοδότης δεσμεύεται για την καταβολή στον καταρτιζόμενο του προβλεπόμενου από τη Συλλογική Σύμβαση μισθού. Στην περίπτωση που στην συγκεκριμένη επιχείρηση δεν εφαρμόζεται Συλλογική Σύμβαση, ο εργοδότης  δεσμεύεται για την καταβολή στον καταρτιζόμενο του εκάστοτε κατώτατου μισθού που προνοείται από το Διάταγμα για κατώτατους μισθούς, που από τον Απρίλιο του 2012 ορίζεται στα €870 μηνιαία, ακόμα και αν το συγκεκριμένο επάγγελμα δεν περιλαμβάνεται σε αυτά που ρυθμίζονται νομοθετικά ως προς την πτυχή της μισθοδοσίας.

 

Ειδικό Σχέδιο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανέργων σε Οργανισμούς του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Mη Κυβερνητικούς Οργανισμούς και Ιδρύματα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα
Πρωτοβουλία της ΑνΑΔ για Στήριξη του Τομέα των Ξενοδοχείων και Εστιατορίων
Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Σχέδιο Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς
Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης - Συνήθη
Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα A΄ Εξαμήνου 2021
Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων

Σχετικές Πληροφορίες

Τηλέφωνο:

22390300

Τηλεομοιότυπο:

22428332

Νέα & Ανακοινώσεις


Επικοινωνία

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος
Τ. Θ. 25431, 1392 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο: 22515000
Τηλέφωνο Λειτουργού
Εξυπηρέτησης: 22390300
Τηλεομοιότυπο: 22496949
Ηλ. Διεύθυνση: hrda@anad.org.cy

ΑνΑΔ - Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού © Πνευματικά δικαιώματα 2021


x

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies προκειμένου να λειτουργεί καλύτερα και να βελτιώνει την εμπειρία σας κατά τη διάρκεια της πλοήγησης σας. Επιλέγοντας το παρακάτω πλαίσιο "Αποδοχή και κλείσιμο", παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies, εκτός από αυτά που κρίνονται ως απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία αυτού του ιστότοπου. Διαβάστε την Πολιτική Cookie για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε και τον τρόπο διαγραφής ή αποκλεισμού τους. .

Αποδοχή και κλείσιμο Διαβάστε περισσότερα